Privacy Policy

מי אנחנו

סוכנות גורילאדס (להלן “החברה”) והאתר gorillads.co.il ותתי האתרים (sub-domains) (להלן “האתר”) מודה לך על התעניינותך ועל ביקורך. השמירה על פרטיותך ועל פרטיך, חשובה לנו מאד. נתונים אישיים הנאספים במהלך הביקורים באתרי הרשת שלנו מעובדים על ידינו בהתאם להוראות החוקיות החלות במדינת ישראל.

שימושך באתר מהווה הסכמה למדיניות הפרטיות.
במקרה של חוסר הסכמה למדיניות הפרטיות – השימוש באתר אסור.

מה המידע האישי שאנו אוספים ומדוע אנחנו אוספים אותו

האתר עושה שימוש ב”קוקיס” כדי לאפשר לנו להתאים עבורך תוכן ואת תזמונו. נתונים אישיים נוספים מאוחסנים אך ורק לפי רצונך ובעת הרשמתך, כגון כתובת מייל להצטרפות לרשימת תפוצה או מס’ טלפון על-מנת ליצור קשר עימנו, שם מלא וכדומה.

שימוש וגילוי נתונים אישיים אודותיך ומטרת השימוש בנתונים אלו

האתר משתמש בנתוניך האישיים אך ורק לצורך ניהולו השותף, שירות הלקוחות, פרסום, סקרי מוצר ושיווק. אנו נגלה את נתוניך אך ורק לרשויות מדינה, במקרים בהם הדבר נדרש לפי הדין. אנו מחייבים את עובדינו, שלוחינו ומפיצינו לשמור על חשאיות ולציית לכללי ההתנהגות של האתר ולחוקי המדינה.

העברת מידע לצדדים שלישיים

על אף האמור לעיל, בעל/י האתר רשאי/ם להעביר לצדדים שלישים את המידע הנאסף במקרים הבאים ורק בהם: 

חופש הבחירה שלך

אנו מעוניינים להשתמש בנתוניך כדי להודיע לך על מוצרינו ושירותינו החדשים ובמקרים המתאימים לבקש את חוות דעתך. כמובן, השתתפותך חופשית לחלוטין. באם לא תסכים, אתה חופשי להודיע לנו זאת בכל עת באמצעות מכתב בדואר לכבוד סינרגיה הדרכות בע”מ, תא־דואר 9116, תל מונד 4060000 או במשלוח הודעת דוא”ל, לכתובת hello@gorillads.co.il או באמצעות הטלפון 053-340-2889 או בלחיצה על כפתור “הסר” או “unsubscribe” המופיע בתחתית כל הודעת דוא”ל שאנו שולחים, כך שנוכל למנוע באופן מדויק את השימוש בנתוניך. למידע נוסף, אנא פנה לשירותי האתר.

דיוור ישיר אלקטרוני

בהסכמתך להסכם הפרטיות הזה הנך מאשר קבלת דיוור אלקטרוני המכיל מידע בדבר שירותי האתר ו/או מפעילו/יו ומידע שיווקי ופרסומי. בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ובכך למנוע את המשך קבלת המידע.

רישום לשירותים

ככל ונדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים המוצעים באתר, האתר עשוי לבקש  ממך מידע אישי הנחוץ במישרין לאספקת שירותים אלו.

חופש המידע והזכות לעיון

על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א -1981, כל אדם זכאי לעיין במידע המוחזק עליו במאגר. על כן, לפי בקשתך בכתב, נודיע לך בעזרת דואר אלקטרוני אילו נתונים אישיים מאוחסנים אצלנו בהתאם לדין המקומי. באם מידע כאמור אינו מדויק, אנו נתקן או נמחק את המידע לפי בקשתך.

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יחליט/ו מפעיל/י האתר על שינויים מהותיים במדיניות הפרטיות של האתר, הנוגעים להוראות השימוש במידע שמסרת, הדבר יתעדכן כאן. עליך לשוב ולבקר בעמוד זה עם כל שימוש באתר.

אבטחה

מפעיל/י האתר נעזר/ים באמצעי אבטחה טכניים וארגוניים כדי להגן על המידע המצוי במאגרי המידע השונים של האתר, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים. נהלי האבטחה מוגברים בהדרגה במידה שטכנולוגיות חדשות נכנסות לשימוש. על אף האמור, מפעיל/י האתר אינו/ם מתחייב/ים ששירותיו/הם יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן באתר. במידה ותתעורר כל שאלה ביחס לאבטחת המידע ופרטיות נתוניך האישיים, אנא פנה לשירותי האתר באחת הדרכים המפורטות לעיל.